dinsdag 11 februari 1992

Kinderrechter verliest zijn betwiste dubbelfunctie

 
Leeuwarden - De kinderrechter verliest zijn omstreden dubbelfunctie. Hij spreekt straks alleen nog recht. De vernieuwde ondertoezichtstelling (ots) geeft zijn leiding over deze maatregel aan instellingen voor gezinsvoogdij. Dit blijkt uit het ontwerpwetsvoorstel van het ministerie van Justitie. De ots is de meest toegepaste maatregel van Justitie ter bescherming van een kind.

De kinderrechter verliest tevens de bevoegdheid een gezinsvoogd te benoemen. Ook dit recht valt ten deel aan de instelling. De gezinsvoogd voert de ots uit. De maatregel beperkt de ouderlijke macht over een kind, dat ernstig gevaar loopt. Ouders van een kind, dat onder toezicht staat, delen in het ontwerp-wetsvoorstel hun gezag met de instelling.

Deze overdracht van leiding over en verantwoordelijkheid voor de ots - de kern van het wetsvoorstel - betekent een scheiding van rechtspraak en uitvoering. Tegenstanders van de combinatie hekelen de vermeende almacht van de kinderrechter. De leiding van de kinderrechter over die uitvoering staat volgens hen bovendien zijn onafhankelijkheid in de weg.

In de jaren tachtig kwamen enkele kinderrechters in opspraak wegens ontucht met minderjarigen die aan hun gezag waren onderworpen. De schandalen brachten de kwestie in een stroomversnelling. De huidige regeringspartijen CDA en PvdA namen zich voor een eind te maken aan de omstreden combinatie.

In de ontwerp-toelichting wijst Justitie op het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, waarmee de dubbelfunctie in strijd is. Het verdrag geeft burgers recht op toegang tot een onafhankelijke rechter. Verder wijst het ministerie onder andere op de professionalisering van gezinsvoogden en hun instellingen, die de overdracht volgens hem mogelijk maakt.


Bron: Delpher
11-02-1992 Leeuwarder Courant
Bron: Delpher
12-02-1992 Nieuwsblad van het Noorden